Občianskoprávne spory

Existuje tu veľká početnosť sporových situácii, ktoré môže riešiť mediácia. Tieto spory vznikajú pri uplatňovaní práv a povinností vyplývajúcich z Občianskeho zákonníka. Medzi najčastejšie komunitné občianske spory patria susedské spory. Vznikajú pri uplatňovaní vlastníckych práv alebo užívacích práv, ktoré môžu byť ohrozené, alebo aj v prípade obťažovania. Dôvodom môže byť napríklad nedodržiavanie nočného pokoja, znečisťovanie spoločných priestorov alebo aj v prípade, ak niekto spôsobí inému psychickú ujmu vŕtaním, zbíjaním či zatĺkaním v čase pracovného pokoja.

Ďalším zo sporov v občianskoprávnych vzťahoch môžu byť spory, ktoré vznikli z poistnej zmluvy, spotrebiteľské spory alebo nájomné spory. Formou mediácie riešime aj vysporiadanie podielového spoluvlastníctva, bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vysporiadanie dedičstva, vecné bremená, ťarchy, vrátenie daru, nájomné vzťahy, práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov, spory vyplývajúce z uzatvorených zmlúv, zaplatenie pohľadávok, spory zo zmlúv o pôžičke, o náhradu škody, neoprávnené zásahy do práva na ochranu osobnosti, spotrebiteľské spory, autorské práva.

V rámci občianskoprávnych vzťahov možno riešiť vzniknuté spory formou mediácie medzi fyzickými osobami, medzi fyzickou osobou a právnickou osobou ako aj štátom alebo inou inštitúciou.