Obchodné a obchodnoprávne spory

Mediácia je vhodná najmä v prípade konfliktov, po vyriešení ktorých je potrebné naďalej udržiavať vzťahy. V obchodnoprávnych vzťahoch ide najmä o to, že obchodní partneri majú medzi sebou obchodný konflikt, ale potrebujú aj naďalej spolu spolupracovať, snažia sa teda o uzavretie dohody, ktorá bude výhodná pre obe strany. S touto dohodou pomáha práve mediátor.

V rámci obchodných a obchodnoprávnych sporov sa riešia: zaplatenie pohľadávok, neoprávnené zásahy do obchodného mena a dobrej povesti podnikateľa, porušenie obchodného tajomstva, spory medzi zakladateľmi a spoločníkmi/členmi obchodných spoločností a družstiev, spory o náhradu škody, spory vyplývajúce z uzatvorených zmlúv ( napr. zmluva o dielo, o kúpe prenajatej veci – lízing, o sprostredkovaní, o tichom spoločenstve, o obchodnom zastúpení, o preprave veci, zasielateľská zmluva, mandátna zmluva.

Prienikom medzi občianskoprávnymi a obchodnými vzťahmi sú spotrebiteľské vzťahy, v rámci ktorých tiež môžu vznikať spory.