Ostatné oblasti využitia mediácie

Mediácia sa môže využiť aj pri riešení sporov v oblasti školského prostredia alebo kolektívneho vyjednávania alebo v prípade etnických konfliktov či environmentálnych sporov.

Školská mediácia pomáha usmerňovať deti k zvládaniu svojich emócii a riešeniu konfliktov nenásilnou formou. Dôvodom pre vznik konfliktu môže byť záškoláctvo, poškodenie školského majetku, vyrušovanie počas vyučovania a šikanovanie.

Mediácia v prípade etnických konfliktov je tiež jednou z možností ako tieto spory vyriešiť. Etnický konflikt vzniká v prípade, ak jedna etnická skupina chce uspokojiť svoje potreby využitím druhej etnickej skupiny.

Mediáciu v prípade environmentálnych sporov je možné využiť pri zriadení alebo prevádzke skládky, ekologických podmienkach, zriadenia obecnej kanalizácie, zriadenia zariadenia pre ľudí na okraji spoločnosti a iné.