• Aké sú výhody mediačného konania oproti súdnemu konaniu?
  1. Finančná náročnosť oveľa nižšia 5 – 10% z celkových poplatkov oproti súdnym poplatkom + ďalšie poplatky (viď modelový príklad).
  2. Čas konania u mediačného konania 1 – 6 mesiacov a u súdneho konania až 8 rokov + exekútor 4 – 8 rokov (spolu 12 – 16 rokov).
  3. Ďalšie výhody: diskrétnosť, obe strany víťazmi, zachované obchodné vzťahy, nevznikajú exekúcie a záložné práva na nehnuteľných a hnuteľných veciach + bankové účty …. atď.
 • Môže prebiehať súčasne súdne konanie aj mediačné konanie?
 • Áno, môže prebiehať súčasne súdne konanie aj mediačné konanie, pričom ak dôjde k dohode v mediačnom konaní môžeme zažiadať o ukončenie súdneho konania a bude nám vrátený 50% poplatok zo súdneho poplatku.

 • Aké sú zľavy zo súdnych poplatkov, keď prebehla úspešne mediácia?
  1. Pri podaní žaloby pokiaľ ešte neprebehlo súdne konanie – 90% (bude vrátený súdny poplatok).
  2. Počas súdneho konania – 50% (bude vrátený súdny poplatok).
 • Koľko sporov sa rieši vo svete pomocou mediácie?
 • V západnej Európe a v USA má veľkú tradíciu riešenie sporov pomocou mediačného konania. V USA 85% a v západnej Európe 70% a v Škandinávii až 90% sporov sa rieši pomocou mediačného konania.

 • Čo je to mediačná doložka?
 • Mediačná doložka sa používa v zmluvných vzťahoch medzi účastníkmi zmluvných vzťahov tak, že prioritne sa budú riešiť ich možné spory v budúcnosti mediačným konaním.

 • Možno mediáciou dosiahnuť aj exekučný titul?
 • V prípade, že bola urobená notárska zápisnica z mediačného konania zároveň vzniká aj exekučný titul a už nie je potrebné riešiť spor súdnym konaním.

  To isté platí pri uznaní dlhu alebo keď bolo vykonané rozhodcovské konanie.

 • Aké spory môžeme riešiť pomocou mediácie?
 • Pomocou mediačného konania môžeme riešiť spory:

  1. Občiansko-právne spory
  2. Obchodné spory
  3. Pracovné spory
  4. Rodinné spory
  5. Spory zo štátnymi inštitúciami
  6. Iné spory

  Trestno-právne spory nie je možné riešiť mediačným konaním!!!

 • Ako dlho trvá mediačné konanie?
 • Mediačné konanie trvá 1 – 6 mesiacov maximálne.

 • Kto môže zažiadať o mediačné konanie?
 • O mediačné konanie môže zažiadať veriteľ aj dlžník.

 • Kedy môžem zažiadať o mediáciu?
 • Zažiadať o mediačné konanie môžem:

  1. ešte pred začatím súdneho konania,
  2. už po podaní žaloby na súde,
  3. aj v priebehu súdneho konania až do skončenia súdneho konania.

Mám vlastnú otázku