Kvalitu mediačného procesu ovplyvňuje profesionalita mediátora. Bez mediátora by nebol možný žiaden mediačný proces. Mediátor je nezávislý a nestranný kvalifikovaný odborník v oblasti práva a mediácie. Mediačný proces vzniká až vstupom mediátora, ako tretej strany do konfliktu. Mediátor do tohto procesu vstupuje vybavený všetkými svojimi znalosťami, skúsenosťami, schopnosťami a vedomím toho, akú úlohu v tomto komunikačnom procese zohráva.

Mediátor pomáha stranám urovnať konflikt a dospieť k prijateľnej dohode. Jeho úlohou nie je konflikt hodnotiť alebo rozhodovať. Musí mať dobré komunikačné schopnosti, zmysel pre spravodlivosť, autoritu aj kreatívny prístup. V neposlednom rade ovláda mediačné techniky a vedenie procesu.

Mediátor musí byť zapísaný v registri mediátorov na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky, musí byť špeciálne vyškolený a musí mať odborné znalosti, ktoré sprostredkúvajú vzdelávacie inštitúcie. Osoba mediátora a požiadavky na neho kladené je definovaná v Zákone č. 420/2004 Z. z. o mediácii.