Pojem mediácia

Termín mediácia je odvodený z latinského slova medius, resp. median, čo v preklade znamená prostredný, stredný, ale aj nerozhodný a nestranný. Mediácia je mimosúdny, dobrovoľný proces riešenia sporu, ktorý dopĺňa zavedené formy riešenia sporu, teda súdne konanie. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že mediácia sa považuje za jednu z podstatných metód, ktorá je spojená s filozofiou restoratívnej justície, niekedy býva vnímaná tiež ako jeden zo základných nástrojov praktického aplikovania tohto princípu.

Do právneho poriadku Slovenskej republiky bola mediácia zakotvená zákonom č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého sa mediáciou rozumie mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu. Mediáciou možno riešiť spory, ktoré vznikajú z občianskoprávnych, rodinnoprávnych, obchodných záväzkových, pracovnoprávnych vzťahov, ale aj na cezhraničné spory, ktoré vznikajú z obdobných právnych vzťahov.

Mediáciou však možno riešiť aj spory, či konflikty, ktoré nemajú základ v zmluvnom alebo právnom vzťahu, ako napríklad konflikty medzi priateľmi, medzi rodinnými príslušníkmi, partnerské konflikty a pod.

Princípy mediácie

Princípy sú základnou pomôckou, ktoré nám pomáhajú odlíšiť rôzne metódy, t.j. princípy mediácie nám pomôžu odlíšiť metódu mediácie od iných metód. Tieto princípy nie sú vo vzťahu nadriadenosti a podriadenosti, ale sú vo vzájomnej súhre a dopĺňajú sa.

 • Princíp dobrovoľnosti – mediácia predstavuje dobrovoľný proces, v zmysle ktorého možno konštatovať, že to, či bude konflikt riešený mediátorom prostredníctvom mediácie, je založené na autonómnom rozhodnutí strán, ale tiež mediátora.
 • Princíp dôvernosti a dôvery – všetky informácie, ktoré sa stanú známymi v priebehu mediácie, zostávajú dôverné. Dôvernosť mediácie je v právnej úprave zvýraznená povinnosťou mlčanlivosti, na základe ktorej ak sa strany a mediátor nedohodnú inak, nemožno tieto informácie zverejniť.
 • Princíp neutrality, nezávislosti a nestrannosti mediátora – tento princíp patrí medzi kľúčové princípy mediácie. Pod neutralitou možno rozumieť zachovanie neutrálneho postoja mediátora medzi stranami. Nezávislosť mediátora na stranách procesu a na výsledku mediácie, ktorá v absolútnej podobe zahŕňa nezávislosť citovú, osobnú, pracovnú, finančnú a inú, by mala byť zárukou slobody mediátora v procese vedenia mediácie. Nestrannosť mediátora garantuje vyvážený a rovnaký prístup ku všetkým stranám konfliktu, pričom mediátor v procese žiadnu zo strán neuprednostňuje, neobhajuje jej záujmy ani žiadnej strane nenadŕža.
 • Princíp orientácie do budúcnosti – mediácia je proces, ktorý je zameraný na budúcnosť a do budúcnosti. Mediačný proces nie je zameraný na dokazovanie, resp. preukaovanie udalosti, ktoré sa stali v minulosti.
 • Princíp pochopenia odlišnosti – strany konfliktu sú na začiatku mediácie sústredené na vlastné pocity, názory, záujmy a potreby. Mediátor im napomáha v odhaľovaní a rešpektovaní odlišných názorov a potrieb druhej strany.
 • Princíp prevzatia zodpovednosti – strany konfliktu sú zodpovedné za vecnú stránku riešenia (za samotný spôsob riešenia sporu), mediátor za proces riešenia, t.j. za mediačný proces.
 • Princíp slobody rozhodovania – účastníci hľadajú vzájomnú dohodu na základe slobodného rozhodovania sa v riešeniach podľa svojich potrieb a záujmov.
 • Princíp ukončenia sporu vo forme „win-win“ – tento princíp vyjadruje úspešnosť oboch strán pri ukončení sporu. Dohoda, na základe ktorej sa proces mediácie skončí, by mala byť vyhovujúca pre obe strany. Ani jeden účastník nie je „porazený“.

Proces mediácie

Proces mediácie je súbor niekoľkých na seba nadväzujúcich krokov. Hlavným prostriedkom mediačného procesu je v prvom rade komunikácia- rozhovor. Mediácia je teda forma sprostredkovaného jednania medzi účastníkmi konfliktu, pričom sprostredkovateľom je sám mediátor. Mediátor riadi celý proces mediácie. Snaží sa viesť rozhovor tou správnou cestou, aby obe strany boli s výsledkom ich sporu v konečnom dôsledku spokojné.
Na uskutočnenie mediácie musia byť splnené určité predpoklady:

 • obe strany sporu chcú vyriešiť spor dohodou,
 • účastníci sú si vedomí, že do istej miery budú musieť zmeniť ich vnímanie konfliktu,
 • strany súhlasia s mediáciou a rozumejú jej podstate,
 • strany dôverujú mediátorovi,
 • účastníci sú ochotní si vypočuť názor iných, pričom s názorom druhej strany nemusia súhlasiť.

Návrh na vyriešenie sporu mediáciou môže dať ktorákoľvek osoba, ktorá je účastníkom konfliktu. V úvode mediátor vysvetlí princíp mediácie, priebeh mediačného procesu a svoju úlohu. Dohodnú sa pravidlá komunikácie a určí sa dĺžka mediačného stretnutia. Zároveň sa dohodne výška a spôsob platby odmeny mediátora a napokon mediátor spíše Dohodu o riešení sporu mediáciou, ktoré spoločne so všetkými stranami sporu podpíše. Každá strana sporu dostane neprerušovaný čas na vysvetlenie svojho pohľadu na predmet sporu. Mediátor si vypočuje obe strany sporu a preformuluje neutrálnym spôsobom vypočuté stanoviská tak, aby vytvoril podmienky pre hľadanie riešenia. Prostredníctvom vzájomnej komunikácie sa snažia strany sporu o pochopenie názorov a postojov protistrany a hľadajú vzájomne prijateľné riešenie. Ak na prvom mediačnom stretnutí nenájdu strany spoločne prijateľné riešenie, ale sú ochotné pokračovať v hľadaní, mediačné stretnutie sa ukončí a účastníci si dohodnú termín ďalšieho stretnutia. Ak napokon strany nájdu riešenie sporu, spíše mediátor Dohodu o vyriešení sporu, ktorú podpíšu strany sporu aj mediátor. Podpisom dohody je proces mediácie ukončený a úloha mediátora končí. „Takáto dohoda je právnym dokumentom, ktorý sa podpisom zúčastnených strán stáva právne záväzným a zaväzuje strany plniť povinnosti, ku ktorým sa v nej zaviazali.“

Výhody mediácie

Medzi výhody mediácie možno zaradiť:

 • mediácia šetrí čas – rýchle konanie patrí medzi veľké klady mediácie, mediačný proces môže začať v podstate hneď po kontaktovaní mediátora, na rozdiel od zdĺhavého súdneho procesu, pričom ku dohode môže dôjdsť už na prvom stretnutí,
 • mediácia šetrí peniaze – náklady, ktoré sú spojené s mediáciou, sú nižšie ako poplatky, ktoré sú spojené s riešením sporu súdnou cestou, ak sa už aj začal súdny proces a strany sa dohodnú na súdnom zmieri pomocou mediácie, vráti sa mi časť súdnych poplatkov (30 – 90% v závislosti od fázy súdneho procesu),
 • mediácia je dobrovoľná – strany sa zúčastňujú mediácie dobrovoľne, môžu kedykoľvek odstúpiť, prerušiť ju,
 • mediáciou sa nezhoršujú vzťahy medzi účastníkmi konfliktu – pri súdnom spore je jeden víťaz a jeden porazený, výsledok mediácie predstavuje na rozdiel od súdneho sporu obojstranne výhodnú dohodu, pomocou mediácie sa stranám nezhoršujú vzťahy, ale prostredníctvom nej môžu strany pokračovať v spolupráci,
 • mediácia je diskrétna, eliminuje psychickú záťaž klientov – zachovanie mlčanlivosti,
 • mediácia je založená na čestnosti – nevyžaduje svedecké výpovede alebo dôkazy, je postavená na pravdovravnosti, vzhľadom na to, že účastníci majú možnosť o sebe samostatne rozhodnúť, sú priamejšie a komunikácia medzi nimi je lepšia,
 • mediácia podporuje tvorivé a netradičné riešenia sporov – konflikt je často vyriešený neobvyklou cestou, ktorá je výhodná pre obe strany, čo naopak pri autoritatívnom riešení nie je možné,
 • mediácia je rovnoprávna – slúži k zvýšeniu kompetencií osoby, ktorá má vo vzájomných vzťahoch nižšie postavnie, úlohou mediátora je udržať rovnoprávnosť počas celej mediácie a ukončiť ju mediačnou dohodou,
 • možnosť oddelenej mediácie – v prípade, že strany nedokážu vzájomne komunikovať, ale na druhej strane majú ochotu spor vyriešiť dohodou, je možnosť viesť mediačný proces oddelene s každým účastníkom.

Mediačná dohoda

Mediačná dohoda je výsledok mediácie. Má výhradne písomnú formu a je pre strany sporu záväzná.

Na základe tejto dohody môže napríklad jedna strana sporu v prípade neplnenia mediačnej dohody druhou stranou podať návrh na súdny výkon rozhodnutia alebo návrh na vykonanie exekúcie, ak je táto dohoda podľa podmienok, ustanovených v osobitných predpisoch, spísaná formou notárskej zápisnice alebo schválená ako zmier pred súdom alebo rozhodcovským orgánom.

Mediačná dohoda je potvrdená podpisom strán, zúčastnených na mediácii a podpisom mediátora.

Štatistiky z viacerých európskych štátov ukazujú, že priemerne 75 % mediácií končí úspešným uzavretím mediačnej dohody.